Søk bolig

Hvem kan søke, og hvordan gjør man det?

Interesserte kan fylle ut opplysningene på høyre side eller ta kontakt med oss pr. telefon/e-post. Dette bør være utfylt så nøyaktig som mulig, slik at vi sitter med riktig informasjon om søkerne når tildeling av leiligheter skal foretas.

Søkere med naturlig tilhørighet i kommunen, dvs. de som allerede er bosatt, har arbeid eller skoleplass her, vil bli prioritert.

Tildeling av boliger

Saltdal Boligstiftelse har en stabilt stor søkermasse i forhold til antall ledige boliger vi har å tilby. Da vil tildelingen av aktuelle boliger i hovedsak bli foretatt på grunnlag av opplysninger vi har fra de skriftlig søknadene om bolig; ønsket størrelse på bolig, antall medlemmer i husstanden, bosted, livssituasjon og lignende.

Vi er også et redskap for Saltdal kommune, som har sine pålagte oppgaver med å tilby bolig til innbyggere som er i vanskelige livssituasjoner og i samarbeid med for eksempel barnevern, flyktningkontor og NAV.

Dette, i tillegg til stor søkermasse, medfører at en del søkere blir stående uten tilbud om bolig. Vi beklager dette men vil presisere at vi gjør vårt beste for å være behjelpelig.

Søknadsmassen blir stadig oppdatert. Dette for at informasjonen vi har i tillegg til søknadsmengden, skal være mest mulig reell. Dette medfører at boligsøknadene er gyldige i ett år fra mottaksdato. Skulle du allikevel ønske å stå som søker hos oss utover dette, kan du kontakte oss angående dette evt. fylle ut ny søknad.

Vi ber også om at du sier ifra hvis din søknad ikke lenger er aktuell.

Når du er tildelt bolig

Du vil få tilsendt et tildelingsbrev med vilkårene som skal oppfylles før innflytting. Blant annet må husleien for 1. måned være satt inn på vår husleiekonto nr. 4509.31.74252.

Depositum

Vi krever også et depositum fra våre leietakere som tilsvarer 3-6 månedsleier. Dette skal settes inn på en depositumskonto i din egen bank. Kontoen skal disponeres av utleier og leietaker i fellesskap. Leietakeren skal ha eventuelle renter av beløpet i leieperioden.

Strøm

Avlesning av strømmålere i leiligheten fjernavleses og endres i samarbeid med vår strømleverandør Dragefossen Kraftanlegg.

Søknadsskjema

Søknadsskjema
Ønsket størrelse på boligen:
Ønsket bosted